ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

«Η δομή ενός τόπου δεν αποτελεί μια σταθερή αιώνια κατάσταση. Κατά κανόνα οι τόποι αλλάζουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Πνεύμα του Τόπου (genious loci) αλλάζει ή χάνεται».
(Το Πνεύμα του Τόπου, Norberg-Schulz Christian)


Η διαδικασία που ακολουθούμε χωρίζεται σε δύο επίπεδα: ένα πρώτο επίπεδο στο εσωτερικό της ομάδας και ένα άλλο προς τα έξω, προς την γειτονιά. Στο πρώτο επίπεδο μελετάμε θεωρία και πράξη - πως θεωρητικές προσεγγίσεις ανταποκρίνονται σε πράξεις και πως οι πράξεις τροφοδοτούν με τη σειρά τους τις θεωρητικές προσεγγίσεις. Σ’ αυτή τη διαδικασία τα όρια μεταξύ ατόμου και ομάδας διαρκώς θολώνουν καθώς έννοιες όπως η αποδοχή και η ανοχή επαναπροσδιορίζονται και σταδιακά αποκρυσταλλώνονται. Ως προς το επίπεδο της γειτονιάς, η μελέτη μας συγκεντρώνει πληροφορίες μέσα από συνεντεύξεις και αφηγήσεις, ερωτηματολόγια αλλά και την ενεργή παρατήρηση. Συζητάμε και παίρνουμε συνεντεύξεις από ανθρώπους που θεωρούμε πως έχουν να μοιραστούν σημαντικά πράγματα για τον τόπο, συγκεντρώνουμε αφηγήσεις, μοιράζουμε ερωτηματολόγια, διαβάζουμε άρθρα, παρατηρούμε συνελεύσεις και δρώμενα και συμμετέχουμε ενεργά σ’ αυτά.